Gyengénlátók számára
Kámi Közös Önkormányzati Hivatal

Szabadtéri és Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása
A szabadtéren megtartott rendezvények szervezésével kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni:

 

Szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy 5000 m2 területet meghaladó épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, kivéve az adott létesítmény működési engedélyévez összefüggő rendezvényeket. A szabadtéri rendezvények szervezésekor, illetve a rendezvény közben betartandó tűzvédelmi szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) 207-2015. § írja elő.

 

Zenés táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. (23/2011. (III-8.) Korm. rendelet)

 

A zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő szabadtéri rendezvény esetén nem kell biztonsági tervet készíteni, de a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat és biztonsági intézkedéseket írásba kell foglalni, és ezt az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatósághoz a rendezvény kezdetének időpontja előtt 10 nappal be kell nyújtani tájékoztatás céljából.

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a zenés, táncos rendezvények engedélyezésére, tartására vonatkozó szabályokat:

 

A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre amelyeket a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (továbbiakban szabadtéri rendezvény)

 

A rendeletet hatálya nem terjed ki:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

A rendezvény tartására vonatkozó szabályok:

Zenés táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában adható.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti önkormányzat jegyzője adja ki.

 

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz:

-        a)8 a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, ( Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete)

 

-        b) a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében az általános építésügyi hatóság, a sajátos építményfajta szerinti építésügyi hatóság vagy a műemlékeket engedélyező építésügyi hatóság, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki, (Polgármesteri Hivatal Vasvár Építéshatóság)

 

-        c) a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tűzvédelmi hatóság, ( Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség)

 

e) a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség. (Rendőrkapitányság Vasvár)

 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

 

 Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja

a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,

b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,

d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,

e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,

f) a biztonsági tervet,

g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,

h) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

 

Az engedélyezési eljárásban a jegyző a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A helyszíni szemléről a jegyző értesíti az Országos Mentőszolgálatot.

 

A szemle

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény értelmében a jegyző a  helyszíni szemle tartásáról a szakhatóságot legalább tizenöt nappal korábban a szakhatósági megkeresés megküldésével értesíti.

 

A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli

a) a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint

b)11 a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával.

 

A biztonsági terv tartalmazza:              

a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;

b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;

c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;

d) a biztonsági személyzet létszámát;

e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint

f)12 szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

 

 

 

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége

A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

 A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

 A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

 

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozós szabályok

 A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

 Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

 A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

 

Az ellenőrzésre vonatkozó közös szabályok

 Zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult:

a) a jegyző;

b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság;

c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.

(2) Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze.

 

A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés

 Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi.

 A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel - a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:

a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg jogsértést, kivéve az (5) bekezdésben szabályozott eseteket;

b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására;

c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez;

d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.

(4) Az ellenőrzést végző hatóság a tett intézkedésekről tájékoztatja a jegyzőt.

 Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

a) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;

b) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;

c) az engedély hiánya;

d) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;

e) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

 

 

 

Illetékesség:

A rendezvény helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője

 

Az ügyintézés határideje és díja:

 

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje: 20 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

-        a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama

-        a jogsegélyeljárás időtartama

-        a hiánypótlásra, illetve annak teljesítéséig terjedő idő

-        a szakhatóság eljárásának időtartama

-        az eljárás felfüggesztésének időtartama

-        a Ket 70. §. (1) bekezdésben szabályozott eljárás időtartama

-        a hatóság működést legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama

-        szakértői vélemény elkészítésének időtartama

 

Fizetendő illetékek:

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a rendezvénytartási engedélyezi eljárásért 3000.- Ft illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyeg formájában kell megfizetni és az eljárást kezdeményező iratra, azaz a kérelemre kell felragasztani.

 

Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:

 

A katasztrófavédelmi igazgatóság részére fizetendő az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV.3. ) BM rendelet 1. számú mellékletének 9. pontja alapján 13.000.- Ft.

Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII.21. ) BM rendelet alapján 20.000.-Ft.

 

Az ügyintézés helye, elérhetősége, és rendje

 

Az ügyintézés helye: a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal (9841. Kám, Kossuth u. 26. )és kirendeltségei Győrvár (9821. Győrvár, Balogh Ádám u. 85.) Alsóújlak ( 9842. Alsóújlak, Csurgó 15/A) Csehi (9833. Csehi, Petőfi u. 94.) Csipkerek (9836. Csipkerek, Dózsa u. 2.)

 

Elérhetőségek:

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal: 94-575-027

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Győrvári Kirendeltsége: 94-574-014

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Alsóújlaki Kirendeltsége: 94-573-120

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Csehi Kirendeltsége: 94-709-766

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Csipkereki Kirendeltsége: 94-709-856

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08.00-12.00 és 13.00-16.00

Kedd: 08.00-12.00 ás 13.00-16.00

Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 08.00-12.00 ás 13.00-16.00

Péntek: 08.00-12.00

 

                                                                            Kardos Andrea sk

                                                                                  jegyző   

 

 

Vissza